Rosy-patched Bush-shrike
Bush-Shrike Rosy-patched 5155

Bush-Shrike Rosy-patched 5155

Bush-Shrike Rosy-patched 5166

Bush-Shrike Rosy-patched 5166

Bush-Shrike Rosy-patched 5148

Bush-Shrike Rosy-patched 5148