Rosy-billed Pochard
 Rosybilled Pochard 1684

Rosybilled Pochard 1684